Mój Prąd

MÓJ PRĄD

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła, systemów zarządzania energią oraz pomp ciepła.

Dla kogo jest program “Mój Prąd”

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Warunkiem jest rozliczanie się w nowym systemie net-billingu. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń.

 Wyróżniamy trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Cel programu:

Celem zaktualizowanego programu, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Tegoroczna edycja jest odpowiedzią na nowy system rozliczeń Prosumentów – net-billing. Dla kogo przeznaczony jest program dotacji? Na jakie wsparcie mogą liczyć Prosumenci? Sprawdź!

Na co dotacja:

W czwartej edycji można się starać o dofinansowanie na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW
 • instalacja fotowoltaiczną + urządzenie dodatkowe,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej,
 • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda,
 • magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł,
 • magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS
 • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy

Ile wynosi Dotacja z programu “Mój Prąd 4.0:

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. złotych, z czego:

 • sama instalacja PV – do 6000 zł,
 • instalacja PV + urządzenie dodatkowe – do 7000 zł,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze – do 4400 zł,
 • pompa ciepła powietrze/woda – do 12600zł,
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej – do 19400 zł,
 • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda – do 28500 zł,
 • magazyn ciepła – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 16000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów:

Od 01.02.2020 r , przy czym:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia – poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
 • zakończenie przedsięwzięcia – przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza;

Mój prąd a „Czyste Powietrze” i ulga termomodernizacyjna

Prosument może skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój Prąd” nie łączy się z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Warunki dofinansowania

 • Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r.
 • Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym:

  • za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano zapłaty w całości;
  • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
  • dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji;

Gdzie złożyć wniosek?

Beneficjent ma możliwość złożenia wniosku wyłącznie online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Istnieje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku przez Velectro wówczas całym procesem zajmą się nasi pracownicy odpowiedzialni za dział dotacji.

Skontaktuj się z nami

Zastanawiasz się jakie dotacje i ulgi mogą się Tobie należeć? Skorzystaj z bezpłatnej wyceny!