Mój Prąd

 

MÓJ PRĄD 

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią.

Dla kogo jest program “Mój Prąd”

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Warunkiem jest rozliczanie się w nowym systemie net-billingu. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń.

Cel programu:

Celem zaktualizowanego programu, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Tegoroczna edycja jest odpowiedzią na nowy system rozliczeń Prosumentów – net-billing. Dla kogo przeznaczony jest program dotacji? Na jakie wsparcie mogą liczyć Prosumenci? Sprawdź!

Na co dotacja:

W czwartej edycji można się starać o dofinansowanie na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW
 • magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł,
 • magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS
 • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy

Ile wynosi Dotacja z programu “Mój Prąd 4.0:

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych, z czego:

 • sama instalacja PV – do 4000 zł,
 • instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł,
 • magazyn ciepła – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów:

Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia – poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
 • zakończenie przedsięwzięcia – przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza;


Mój prąd a „Czyste Powietrze” i ulga termomodernizacyjna

Prosument może skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój Prąd” nie łączy się z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Warunki dofinansowania

 • Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r.
 • Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym:

  • za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano zapłaty w całości;
  • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
  • dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji;

Gdzie złożyć wniosek?

Beneficjent ma możliwość złożenia wniosku wyłącznie online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Istnieje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku przez Velectro wówczas całym procesem zajmą się nasi pracownicy odpowiedzialni za dział dotacji.

Skontaktuj się z nami

Zastanawiasz się jakie dotacje i ulgi mogą się Tobie należeć? Skorzystaj z bezpłatnej wyceny!