Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: GRUPA WERNER, ul. Morsztyna 10 42-209 Częstochowa, NIP: 5732850054

2) Zakres danych osobowych, które przetwarzamy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, Seria i numer dowodu osobistego, numeru telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres położenia instalacji.

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, prowadzenia negocjacji handlowych, zawarcia i wykonania umowy, 
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży lub innych dokumentów księgowych), 
 • rozpatrzenie wniesionej reklamacji, 
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 
 • wsparcia obsługi serwisowej lub napraw gwarancyjnych, 
 • prowadzenia przez Administratora wewnętrznej statystyki – dotyczy tylko adresu, pod którym znajduje się instalacja. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 • art. 6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w zakresie dotyczącym np. wystawiania i przechowywania faktur lub innych dokumentów księgowych; 
 • art. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora – w zakresie koniecznym do rozpatrzenia wniesionej przez Ciebie reklamacji lub dochodzenia naszych roszczeń lub obrony naszych praw oraz przy przetwarzaniu przez nas danych dla celów statystycznych. 

5) Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom, 
 • przewoźnikom lub kurierom, 
 • Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, 
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, 
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, teleinformatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, 
 • dostawcom usług księgowych, prawnych i konsultingowych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze; 
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.

6) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawne; 
 • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, posiadasz też prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. 

7) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy. 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami; a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda – do czasu jej wycofania. 

10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.